Szanowni Państwo,

bezpieczeństwo danych, a w tym danych osobowych to dla naszej kliniki sprawa szczególnie ważna, od dnia 25 maja 2018 r., ma zastosowanie - OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE dalej jako “ogólne rozporządzenie” (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej klinice.

Pozyskanie danych i cele ich przetwarzania:

Cel przetwarzania Podstawa prawna - ogólne rozporządzenie Prawnie uzasadniony cel (stosownie do sytuacji)
1. Zawarcie i realizacja umowy o konsultację lub leczenie (której stroną jest pacjent, którego dane dotyczą), a w tym również podejmowanie działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b. -
2. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności. Art. 6 ust. 1 lit. f. Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
3. Archiwizowanie umów, dokumentów rozliczeniowych, a ponadto innych dokumentów stanowiących dokumentację medyczną itp., przekazanych klinice lub pozyskanych przez klinikę w związku z zawarciem i realizacją umowy (której stroną jest osoba, której dane dotyczą), a w tym również podejmowaniem działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy. Art. 6 ust. 1 lit. c. -
4. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Art. 6 ust. 1 lit. f.

Ze względu pozostałe, obowiązujące przepisy prawa - w tym ustawa prawo telekomunikacyjne ((Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) działania informacyjne prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Prowadzenie działań informujących o prowadzonej działalność z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej (e-mail) i numerów telefonów.
5. Rozpatrywanie skarg i reklamacji. Art. 6 ust. 1 lit. c. -
6. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Art. 6 ust. 1 lit. f. Czynności windykacyjne, przedprocesowe, postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji obowiązków, podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania klinik i zachowania zasady rozliczalności.
Dane przechowujemy (serwery na terenie Europy) przez okresy wskazane poniżej:

Rodzaj danych Okres przechowywania
1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej i pozostałych dokumentach dotyczących pacjentów. Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo stosownie do wymogów prawa dotyczących konkretnych rodzajów dokumentów
2. Dokumenty rozliczeniowe. Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
3. Dokumenty dotyczące skarg i reklamacji. Przez trzy lata od daty decyzji kliniki w przedmiocie skargi lub reklamacji.
4. Dane dla celów informacyjnych. Dane przetwarzane na podstawie i w zakresie objętym zgodą - do czasu jej odwołania, wygaśnięcia lub innego zdarzenia o tożsamym skutku.
5. Prawnie uzasadniony cel. Do czasu wniesienia sprzeciwu, stosownie do reakcji na sprzeciw.
6. Dane z formularzy kontaktowych, dane ujawniane w poczcie elektronicznej lub przekazywane klinice w innych materiałach, a nie stanowiące danych, o których mowa powyżej w pkt 1. Przez okres do lat trzech celem realizacji zasady rozliczalności.

Uprawnienia przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonywanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia lub norm prawa krajowego - posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych pacjentów.

Strona internetowa kliniki korzysta z plików cookies, jednakże w tym zakresie nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia ogólnego.
Mamy nadzieję, że udało nam się przedstawić powyższe informacje w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

W przypadku wątpliwości lub pytań - prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, można też pisać na adres - kontakt@zietekclinic.com lub na adres korespondencyjny kliniki. Z uwagi na zasadę rozliczalności, co do zasady udzielamy informacji w formie pisemnej lub dokumentowej (kodeks cywilny, przepisy dotyczące formy czynności prawnych).

Administrator

Grzegorz Ziętek - lekarz stomatolog. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI).
Ekspert ds. implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI).

Adres e-mail:
kontakt@zietekclinic.com

Adres korespondencyjny:
ZIĘTEK CLINIC
ul. Radzikowskiego 59/U3, 31-315 Kraków

Strona internetowa:
https://zietekclinic.com

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Umów się

Zapraszamy na zabiegi
z zakresu medycyny estetycznej

Toksyna botulinowa (botox) - od 300 zł
Wampirzy lifting (twarz + szyja + dekolt) - 400 zł
Mezoterapia - 400 zł
Powiększenie, modelowanie ust - 500 zł (1 ml)
Nawilżenie ust - 200 zł
Leczenie nadpotliwości - 700 zł
Leczenie łysienia (seria 3 zabiegów) - 900 zł

Oferta promocyjna ważna do końca 2021 roku.
Liczba miejsc ograniczona.

Wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonuje lek. med. Jan Harasiewicz